logotip logotip logotip logotip

Farmacevtska administracija

Univerzitetni študijski program Farmacija, 9. semester, izbirni predmet

Obseg: 60 ur

Nosilec:

prof. dr. ALEŠ MRHAR, mag. farm.

Predavatelji:

prof. dr. ALEŠ MRHAR, mag. farm.

mag. Vojmir Urlep, mag. farm.

Vsebina predmeta:

V okviru predmeta se študent seznani z naslednjimi temami:

- legislativa in regulativa, ki podaja organizacijo zdravstvenega sistema in zakonodajo na področju zdravil ter predpise in zahteve za registracijo in dajanje zdravil v promet v RS, EU in ZDA,

- farmacevtsko trženje in upravljanje, ki predstavlja okolja, funkcije in planiranje farmacevtskega trženja ter poti zdravila od proizvajalca do pacienta.

Cilj predmeta je študentu predstaviti pravne okvire razvoja, proizvodnje, preizkušanja in trženja zdravil ter pristope za čimboljšo izkoriščenost virov za razvoj in trženje zdravil v farmacevtski industriji in lekarništvu.

Kratka vsebina treh segmentov:

Uvod v farmacevtsko administracijo. Organizacija zdravstvenega sistema. Organizacija farmacevtskega segmenta v zdravstvenem sistemu. Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarništvu, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravilih. Podzakonski akti. Dobre prakse. Registracija zdravil v Sloveniji in v svetu.

Farmacevtsko trženje (tržne raziskave, farmacevtski trg). Pravno okolje, socialno okolje. Trženjski splet. 4 P model (product, place, price, promotion). 4 C model (customer, cost, convenience, communication). Trženjske strategije. BCG matrika. SWOT analiza. Promocijska strategija.

Upravljanje v farmacevtski industriji. Aplikacije farmacevtskih znanosti kot dodajanje vrednosti s poudarkom na položaju generičnih zdravil. Upravljanje v lekarništvu (javne lekarne, privatne lekarne).

Predavanja na stari spletni strani predmeta