logo_si

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020

 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana objavlja naknadni javni razpis v okviru programa ERASMUS+ za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja.

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. novembra 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.

Na razpis se lahko prijavi študent UL FFA, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. september 2020. Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom »študijski sporazum za praktično usposabljanje«, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici (prodekanja za mednarodno sodelovanje) in odgovorna oseba na tuji instituciji.

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

• javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni)
• socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
• raziskovalni inštituti
• fundacije
• šolski / inštitutski / izobraževalni centri
• neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
• organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

• institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
• organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in/ali dvojno financiranje)

Če v času prijave za namen praktičnega organizacije gostiteljice še ne poznate, prijavo oddajte v smislu namere (lahko navedete le državo). V prijavnici v rubriko »naslov izvajalca prakse« navedite ali nameravate v organizaciji gostiteljici opravljati praktično usposabljanje, obvezno praktično usposabljanje v lekarni, ali pa bo to praksa za pridobivanje izkušenj in veščin (laboratorij, inštitut, industrija).

Prijava na razpis

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

• prijavni obrazec v sistemu VIS - prijavo v VIS je potrebno zaključiti, obrazec natisniti, podpisati in v roku oddati v Študentski referat,
• dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu (izpis iz VIS-a),
• motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z lastnoročnim podpisom).

Popolno vlogo oddajte do roka (23. oktober 2019) v Študentski referat UL FFA, oziroma po tem roku do porabe sredstev najkasneje do 19. 7. 2020. Brez fizične oddaje in podpisane prijavnice vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.