logo_si

Javni razpis za mobilnost študentov v okviru programa ERASMUS+

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana objavlja javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija in z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+. 

Študij

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Seznam partnerskih institucij s katerimi ima UL FFA podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Razpis za mobilnost študentov z namenom študija

Praktično usposabljanje

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na praktično usposabljanje gre študent(ka) lahko že v prvem letniku. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišejo študijski sporazum.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

Tudi tisti študenti, ki so že del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. V to obdobje je všteta tudi Mednarodna kreditna mobilnost KA1 107, mobilnost z ne-evropskimi državami.

Naknadni razpis za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja

Pogoji in merila za napotitev študentov v okviru JR programa Erasmus+

(Sprejeti na seji Senata UL FFA dne 16. 11. 2018)

 

Minimalni pogoji za izmenjavo

Študent mora imeti v času prijave na študijsko izmenjavo in v času študijske izmenjave status študenta na UL FFA. Izjema so izmenjave za namen praktičnega usposabljanja pri katerih lahko študentje opravijo praktično usposabljanje tudi po končanem študiju, toda ne kasneje kot eno leto po diplomi.

Na izmenjavo za namen študija lahko gredo le študentje, ki so zaključili najmanj prvi letnik študija.

Na istem razpisu se študent lahko prijavi le za eno vrsto izmenjave, to je za študij (SMS) ali za praktično usposabljanje (SMP). 

Merila za ocenjevanje vlog

1. Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj (do 10 točk). 

2. Motivacijsko pismo v obsegu do 2 strani A4, v katerem študent navede podatke od a. do d. (do 10 točk) in pojasni svoje  razloge za izmenjavo in konkretno destinacijo.

Elementi ocenjevanja (navedite v motivacijskem pismu):

  • Letnik študija (število točk je enako letniku študija ob prijavi)
    • EM FAR (do 5 točk)
    • S1 LBM in S1 KOZ (do 3 točke)
    • S2 LBM in S2 INF (do 5 točk)
  • Redno napredovanje med letniki (do 1 točke)
  • Znanje jezika gostujoče institucije* (do 2 točki)
  • Prejete nagrade in pohvale, izvenštudijske dejavnosti* (do 2 točki).

*Komisija za ocenjevanje vlog lahko zahteva predložitev dokazil na vpogled

V primeru, da sta dva (ali več) študenta, ki sta kandidirala za isto mesto, ocenjena z enakim številom točk, je izbran študent, ki ima po presoji odbora v sestavi: prodekan za mednarodno sodelovanje in prodekan za študijsko področje bolje izkazane osebne razloge in motiv za izmenjavo in destinacijo.

O izboru bo UL FFA obvestila Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate.