logo_si

Prijava za namen študija

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS.

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Prijava na razpis

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • prijavni obrazec v sistemu VIS (prijavo v VIS je potrebno zaključiti, obrazec natisniti, podpisati in oddati v študentskem referatu)
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu (izpis iz VIS-a)
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Popolno vlogo za aktualni razpis oddajte do roka 10. 1. 2020 v študentski referat UL FFA. Brez fizične oddaje in podpisane prijavnice vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.

Razpis za mobilnost študentov z namenom študija
Postopek izvedbe Erasmus SMS