logo_si

Prijava za namen praktičnega usposabljanja

Na razpis se lahko prijavi študent UL FFA, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. september 2020. Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum za praktično usposabljanje, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in odgovorna oseba na tuji instituciji.

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni)
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in/ali dvojno financiranje)

Če v času prijave za namen praktičnega organizacije gostiteljice še ne poznate, prijavo oddajte v smislu namere. V prijavnici v rubriko naslov izvajalca prakse navedite, ali nameravate v organizaciji gostiteljici opravljati praktično usposabljanje za namen diplomske oz. magistrske naloge na FFA, obvezno praktično usposabljanje v lekarni, ali pa bo to praksa za pridobivanje izkušenj in veščin (laboratorij, inštitut, industrija) . 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.

Prijava na razpis

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec v sistemu VIS (prijavo v VIS je potrebno zaključiti, obrazec natisniti, podpisati in oddati v študentskem referatu)
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu (izpis iz VIS-a)
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Popolno vlogo oddajte do roka (10. januar 2019) v študentski referat UL FFA. Brez fizične oddaje in podpisane prijavnice vaša prijava ne bo popolna in ne bo upoštevana.